We’re TEM 59

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ Advertisements

ความหมายวันไหว้ครู

ความหมายวันไหว้ครู วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย – สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ – สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ – สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์ – สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ – แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย วันไหว้ครู เป็นวันที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ คือไหว้ครู คำว่า ไหว้ครู นั้น เป็นถ้อยคำธรรมดาสามัญที่เข้าใจกันอยู่ และทราบถึงความหมายกันเป็นอย่างดี แต่ก็จะขอขยายความคำว่า ไหว้ครู เพื่อประกอบความรู้และประดับสติปัญญาตามสมควร ไหว้ครู เป็นคำไทย 2 คำ นำมาเชื่อมกัน คือคำว่า ไหว้ กับคำว่า ครู แต่ละคำมีความหมายอยู่ในตัว คำว่า ไหว้ ก็หมายถึงการแสดงสัมมาคารวะ การบูชา การแสดงความนับถือ การแสดงความเทิดทูน นี่เรียกว่า ไหว้ เป็นคำกิริยาที่ใช้กันเป็นประเพณีนิยมของไทย และในบางกรณีคำนี้ ก็ย่อมจะกินความคลุมไปถึง กราบซึ่งในความหมายว่ายอมตนลงราบคาบด้วย เพราะฉะนั้นไหว้ก็ดีกราบก็ดี รวมอยู่ในความหมายอันเดียวกัน คือ แสดง…

TEM59’s Characteristics

…………Tem 59……. Have 11 personS…… We are ‘ve special characteristics…with remember forever. Someplace somewhere different to many but we can see can meet can join everythink & everything……………. Because  we are TEM 59…. I will short introduce to all TEM 59…………. 1.P’Jum Nantawan ; she had been enjoining always like KARAOKE so much, so nice. 2.P’Thip Thipsukol ;…

020615124 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหาร อาชีวะและเทคนิคศึกษา 020615124 Computer Application in Vocational and Technical Education Administration By Dr.Nattakant Utakrit

                   020615124 วิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหาร อาชีวะและเทคนิคศึกษา(Computer Application in Vocational and Technical Education Administration) เป็นวิชาที่ฝึกอะไรให้หลายอย่าง อันดับแรกฝึกให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย อันดับที่สองก็ฝึกให้ได้รู้จักเรียบเรียงงานจาการทำงานและการเรียน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกับเพื่อนๆ  รวมถึงประสบการณ์อันน่าทึ่งของผู้สอน อย่าง อาจารย์ แคท ของเรา หรือ ดร.ณัฐกานต์ อุตกฤษฎ์ วิชานี้เป็นวิชาที่เรียนแล้วรู้สึกว่าเป็นวิชาที่หน้าเรียนอีกวิชาหนึ่งด้วยสไตล์การสอนที่ผสมผสานกับหลายสิ่งมีความเป็นกันเองและมีวิธีการสอนให้นักศึกษาแต่ละคนเข้าใจในการเรียนมากขึ้น ซึ่งอาจารย์สามารถให้ความรู้ที่หลากหลายและเต็มที่ และนักศึกษาแต่ละคนพร้อมที่รับความรู้ที่อาจารย์ถ่ายถอดออกมาได้ครับผมก็เชื่อมั่นได้ว่าความรู้ที่ได้จะสามารถ นำมาพัฒนาและต่อยอดให้เรานำไปใช้ได้เป็นอย่างดี หลายๆอย่างจากชีวิตจริงและสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างดีที่เดียว                     ดร.ณัฐกานต์ อุตกฤษฎ์ได้สร้างความประทับใจที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนของวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหาร อาชีวะและเทคนิคศึกษา หลายอย่าง อาจารย์ แคท เป็นคนมีพลังล้นเปี่ยมในการสอนเป็นอย่างมาก สามารถสอนพวกเรา(เด็กโข่ง)ให้เข้าใจอะไรเพิ่มมากขึ้นถึงแม้นว่าเราจะเข้าใจบ้างไม่เข้าบ้างตามอายุที่มากขึ้นบวกกับพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์มีน้อยมาก อาจารย์สามารถดัดแปลงวิชาเรียนให้เข้ากับโลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดี    …

พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Shopping Behaviours and Service via Internet of Bachelor Degree Students in Applied Science Faculty at KMUTNB

ศราณุพงศ์ สายประดิษฐ์ 1 ,อาภาวรรณ เพชรแอง 2, สุรชัย ศรีณรงค์ 3 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน(TGGS)1,2  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์(R-TECH)3, saranuphonk.s@tggs.kmutnb.ac.th1, arpawan.p@tggs.kmutnb.ac.th2, aimi3317@gmail.com3 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 80 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหากับข้อมูลที่เป็นปัญหาและข้อเสนอแนะ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีระดับความเชื่อมั่นในการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านระบบขนส่งอยู่ในระดับความเชื่อมั่นมากที่สุด (  = 3.60, S.D. = 0.90) รองลงมาคือ ด้านระบบการตรวจสอบข้อมูล  ด้านรักษาความปลอดภัย และด้านระบบการชำระเงิน นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในด้านการซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทั้งเพศชายและเพศหญิง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน คำสำคัญ:…